ค้นหา

 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
รหัส : 04111169
โครงการ : การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
Project : Detection of Genetic Marker for Fertility in Dairy Cattle Under Hot and Humid Condition.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 212,510 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาพันธุกรรมของลักษณะการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ในฟาร์มสัตว์ทดลองซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงโคนมที่มีทั้งหมดในประเทศ โดยใช้เทคนิคทางด้านดีเอ็นเอที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่ PCR-RFLP ไม่ครอบคลุมเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์อื่น ๆ
วัตถุประสงค์ :
  1. ค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนต่อการต้านทานโรคเขตร้อนที่สำคัญ ได้แก่ การต้านโรคไข้เห็บ (Tick Fever) ของโคนมที่เลี้ยงในสภาพร้อนชื้น
  2. เปรียบเทียบเครื่องหมายโมเลกุลที่ได้กับโคพื้นเมือง ซึ่งมีความสามารถทางด้านการต้านทานโรคไข้เห็บสูง ภายใต้สภาพร้อนชื้นในประเทศไทย
  3. วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของเครื่องหมายพันธุกรรมที่ได้
นักวิจัย :

มนต์ชัย ดวงจินดา

เทวินทร์ วงษ์พระลับ

ยุพิน ผาสุข

สุภร กตเวทิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th