ค้นหา

 การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
รหัส : 04111160
โครงการ : การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
Project : Use of Medicinal Herbs to Control Streptococcosis in Nile Tilapia.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 208,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : จะทำการศึกษาสมุนไพรอย่างน้อย 30 ชนิด เช่น ขมิ้นชัน มะกรูด ไพล โดยวิธีการสกัดสมุนไพร ซึ่งจะเน้นวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิลุบล กิจอันเจริญ

ชุติมา หาญจวนิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th