ค้นหา

 อาหารบริโภคของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์วรรณาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 02000031
โครงการ : อาหารบริโภคของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์วรรณาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรพิมล หลวงอินทิม

สิริประภา กลั่นกลิ่น

อนุสิฐ รัชตะศิลปิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th