ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 04110422
โครงการ : การมีส่วนร่วมในระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ตำบลสะลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Project : Participatory Action in Sustainable Land use for Agricultural System on Ban Eang Watershed Saluang Sub District Maeteang District, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 233,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะผลิตกรรมการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ต.สะลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษา บริบทชุมชน ลักษณะของดิน พืชพรรณ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร และรูปแบบการทำเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำ บ้านเอียก ต.สะลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  2. เพื่อหาแนวทาง และรูปแบบในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านเอียก ต.สะลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  3. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดิน เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ บ้านเอียก ต.สะลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
นักวิจัย :

จักรพงษ์ ไชยวงศ์

สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th