ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง
รหัส : 04110358
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำสาขาคลองปะเหลียน จังหวัดตรัง
Project : Peoples Participation to Word Management of Water Resources : a Case Study of Sub Basin Palain Changwat Trang.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 299,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานทรัพยากรทางน้ำ ภาค 8 สงขลา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมทรัพยากรน้ำ
ขอบเขตการวิจัย : ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำคลองปะเหลียนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  3. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นักวิจัย :

ไกรสร เพ็งสกุล

สัมพันธ์ ดุลยาภรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th