ค้นหา

 การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซาน และคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
รหัส : 04110082
โครงการ : การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซาน และคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
Project : Wound Dressing from Bacterial Cellulose : Acetobacter xylinum with Chitosan Production and Properties.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ผลิตแผ่นฟิล์มเพื่อเป็นวัสดุปิดแผลโดยวิธีการต่าง ๆ จากนั้นนำแผ่นฟิล์มที่ได้มาศึกษาคุณสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซออกซิเจนบนแผ่นฟิล์ม ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค และความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์และมนุษย์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มจากเซลลูโลสจากแบคทีเรียร่วมกับไคโตซานโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล
  2. เพื่อทดสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้จากวิธีการต่าง ๆ เช่น ทดสอบค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ค่าการยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) ค่ามอดูลัสของยังส์ (Young's Modulus)
  3. เพื่อทดสอบความสามารถในการซึมผ่านได้ของไอน้ำและกาซออกซิเจนของแผ่นฟิล์มที่ได้ รวมทั้งฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
  4. ศึกษาผลของแผ่นฟิล์มที่ได้ต่อเซลล์สัตว์ เช่น ความเป็นพิษต่อเซลล์ (cytotoxicity) การยึดเกาะของเซลล์บนแผ่นฟิล์ม เป็นต้น
นักวิจัย :

ดวงใจ โอชัยกุล

นวลพรรณ ณ ระนอง

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

สุภารัตน์ รักชลธี

อุ่นเรือน เพชราวัลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th