ค้นหา

 การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอด เชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น
รหัส : 213750
โครงการ : การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอด เชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น
Project : Integrated Resolving Problems in Postpartum Dairy Cows Infertility in Member of Khon Kaen Dairy Co-operative.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 660,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการของฟอลลิเคิล ปริมาณการกินได้ และผลผลิตน้ำนมในโคนมแรกคลอดที่เกิดสภาวะรกค้าง การเกิดถุงน้ำบนรังไข่ และแนวทางรักษา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อแก้ปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดของสมาชิกสหกรณ์โคนม ในจังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและการสืบพันธุ์ เพื่อรองรับข้อตกลงทางการค้าเสรี
นักวิจัย :

ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

ไกรจักร แก้วพรม

ฉลอง วชิราภากร

มานิต สนธิ์ไชย

สมจิตร์ กันธาพรม

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th