ค้นหา

 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
รหัส : 04101888
โครงการ : การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติ ในการผลิตข้าวนึ่งอบแห้งโดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ : แนวทางประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Project : Development of Natural Solution System for Parboiled Rice Production Using Vacuum Impregnation Technology : Concept for Application in Snack Product.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 2,094,400 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งอบแห้งเสริมคุณค่าทางโภชนาการและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ไพโรจน์ วิริยจารี

เกษร จันทร์ศิริ

ชรินทร์ เตชะพันธุ์

พีรเดช พูลสุข

โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์

เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์

ศักดา พรึงลำภู

ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th