ค้นหา

 การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
รหัส : 04101780
โครงการ : การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
Project : Developments in Coating Batters for Frozen Chicken Nuggets.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 220,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้จะมีการพัฒนาสูตรแป้งเหลวที่มีส่วนผสมต่าง ๆ กัน เพื่อให้มีลักษณะของความหนืดที่เหมาะสมกับการยึดเกาะกับเนื้อ และมีอายุการเก็บรักษาขณะที่แช่เยือกแข็งได้เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ชุบแป้งทอดชนิดแช่เยือกแข็งนี้ และเป็นที่ยอมรับ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแป้งเหลวที่ใช้เป็นแป้งเคลือบเนื้อไก่
  2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง ที่ได้จากแป้งเหลวชนิดต่าง ๆ
  3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคโดยการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์นักเก็ตแช่แข็งแบบต่าง ๆ
  4. ศึกษาอายุการเก็บขณะแช่แข็งของผลิตภัณฑ์นี้
นักวิจัย :

จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์

ธนกร โรจนกร

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th