ค้นหา

 การวัดค่าไดโพลโมเมนต์ถาวรทางไฟฟ้าและค่าเวลาผ่อนคลายของโมเลกุลผลึกเหลวอิสระ
รหัส : 01000001
โครงการ : การวัดค่าไดโพลโมเมนต์ถาวรทางไฟฟ้าและค่าเวลาผ่อนคลายของโมเลกุลผลึกเหลวอิสระ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อนันตสิน เตชะกำพุช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th