ค้นหา

 ความไวต่อยาของเชื้อมาลาเรียระยะแกมมิโตซัยต์ในหลอดทดลอง
รหัส : 02000015
โครงการ : ความไวต่อยาของเชื้อมาลาเรียระยะแกมมิโตซัยต์ในหลอดทดลอง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : บริษัท สีชังทองเทอร์มินัล จำกัด
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จริยา บรอคเคลแมน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th