ค้นหา

 การศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัส : 04100380
โครงการ : การศึกษาทางชีววิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนากุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Project : Biological and Ecological Factors Study of Shrimp Farm in Surat Thani Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 359,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาชนิดกุ้งและความหลากหลายของผลผลิตของแพลงก์ตอนในระบบของการเพาะเลี้ยงกุ้ง 2. คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีในระบบของการเพาะเลี้ยงกุ้ง 3. ศึกษาคุณภาพน้ำทางแบคทีเรียในระบบของการเพาะเลี้ยงกุ้ง ศึกษาสภาพก่อนเลี้ยง ระหว่างการเลี้ยง และหลังการเลี้ยง
วัตถุประสงค์ :
  1. ทราบชนิดและกุ้งที่เลี้ยงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. ทราบปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. ศึกษาคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดกับการเลี้ยงกุ้ง และปัญหาสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้ง และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
นักวิจัย :

ชลินดา อริยเดช

ปนัดดา ราชศิริ

อนรรฆนงค์ ราชศิริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th