ค้นหา

 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์ และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
รหัส : 04100302
โครงการ : การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์ และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
Project : Production of Copolymer from Mutant Strain of Photosynthetic Bacteria in Synthetic Medium and Palm Oil Mill Effluent.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 369,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : คัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลาย ที่มีคุณสมบัติในการผลิตโคพอลิเมอร์ ศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการผลิตไดพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตโคพอลิเมอร์ในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การทดลองผลิตในถังหมัก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายของ Rhodobacter sphaeorides ที่มีคุณสมบัติในการผลิตโคพอลิเมอร์
  2. เพื่อศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการเจริญและการผลิตโคพอลิเมอร์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลาย ในอาหารเลี้ยงเชื้อสังเคราะห์
  3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติบางประการของโคพอลิเมอร์ที่ได้
  4. เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม ต่อการผลิตโคพอลิเมอร์จากการเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลาย ในน้ำทิ้งโงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย :

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์

อภิชาติ อู๋ไพจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th