ค้นหา

 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
รหัส : 01000164
โครงการ : การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
Project : The research of status and potentialities in using satellite data from some local agencies in.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะพัฒนาการประยุกต์ข้อมูลดาวเทียม ของหน่วยงานต่าง ๆ
  2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการนำข้อมูลดาวเทียมไปใช้ใน หน่วยงานต่าง ๆ
  3. เพื่อศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ และแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงของการนำข้อมูลดาวเทียม
  4. เพื่อเป็นแนวทางให้การสนับสนุนงานวิจัยที่ใช้ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้
นักวิจัย :

ดนุพล ตันนโยภาส

เชาวน์ ยงเฉลิมชัย

นิภา พนาพิทักษ์กุล

พรศิลป์ ผลพันธิน

พิชญา ตัณฑัยย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th