ค้นหา

 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหญ้าแพงโกล่าหมัก สำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
รหัส : 04100085
โครงการ : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหญ้าแพงโกล่าหมัก สำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
Project : Verification of Appropriate Technology on Silage Making of Pangola Grass in Saraburi Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 31,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองอาหารสัตว์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมปศุสัตว์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาคุณภาพของพืชหมัก ต้นทุนการผลิต กำลังการผลิต การยอมรับของผู้ผลิต และผู้ซื้อ ผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างแบบสอบถาม สัมภาษณ์เกษตรกร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตหญ้าแพงโกล่าหมักในเกษตรกรรายย่อย เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
  2. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต/ผลตอบแทนกำลังการผลิต และการยอมรับของผู้ผลิต
  3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

แพรวพรรณ เครือมังกร

สัมพันธ์ มาศโอสถ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th