ค้นหา

 ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นด่างของน้ำ ต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)
รหัส : 04100072
โครงการ : ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นด่างของน้ำ ต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)
Project : Effect of Water pH and Alkalinity on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 60,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาการอนุบาลลูกปูแสมวัยอ่อนที่มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความเป็นด่าง (Alkalinity) ที่ได้จากการเพาะฟักลูกปูแสมจากพ่อแม่พันธุ์ที่จับได้จากบริเวณในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครแถบป่าชายเลน เพื่อทราบถึงระดับความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นด่าง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาช่วงความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูแสม
  2. เพื่อศึกษาอัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูแสมที่อนุบาลในน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นด่างที่แตกต่างกัน
นักวิจัย :

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ

พรทิพย์ ทองบ่อ

วารินทร์ ธนาสมหวัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th