ค้นหา

 การศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง
รหัส : 04100026
โครงการ : การศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ในจังหวัดพัทลุง
Project : Study on the Local Wisdom of Native Chicken Production System in Phattalung Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : การนำหมากอ่อนมาใช้ถ่ายพยาธิในไก่ชน การใช้ขมิ้นชันทาและให้ไก่กินเพื่อป้องกันตัวไร และรักษาโรคทางเดินอาหารเป็นต้น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั้งด้านพันธุ์ไก่พื้นเมือง อาหารที่ใช้เลี้ยง โรงเรียน อุปกรณ์ การจัดการต่าง ๆ การจำหน่ายและการบริโภค
  2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร
นักวิจัย :

วิฑูร ศุภสิริพงศ์

จิราพร ปานเจริญ

วิศาล อดทน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th