ค้นหา

 ศักยภาพการผลิตปลากัดไทยของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นสินค้า OTOP และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากัดไทย
รหัส : 04100010
โครงการ : ศักยภาพการผลิตปลากัดไทยของจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นสินค้า OTOP และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลากัดไทย
Project : Production Potential for OTOP of Siamese Fighting Fish in Chachoengsao Province and Technology Transfer for Siamese Fighting Fish Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 344,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์หันตรา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรกรผู้สนใจการเพาะเลี้ยงปลากัดไทยภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำและการจัดการเพาะเลี้ยงปลากัดของเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนทางการเงิน การตลาด การเพาะเลี้ยงปลากัดของผู้เพาะเลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย :

ฐิติมา จิโนวัฒน์

ชสนา หยกสหชาติ

ยุพิน พูนดี

ศักดา กาศพร้อม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th