ค้นหา

 การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้หินฟอสเฟตบดและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล
รหัส : 04099577
โครงการ : การผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้หินฟอสเฟตบดและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล
Project : Production of Sesbania rortrata Seeds by Using Phosphate Rock and Filter Cake.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 190,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันโดยใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตบดซึ่งผลิตขึ้นภายในประเทศและเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาล (FC)
  2. เพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดโสนอัฟริกัน
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในท้องถิ่น
  4. เพื่อกำจัดเศษเหลือจากโรงงานน้ำตาลซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม
  5. เป็นการใช้พื้นที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

พงศ์ศิริ พชรปรีชา

เกษสุดา เดชภิมล

จงกล กรรณเลขา

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th