ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตโปรโตพลาสต์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบร็อคโคลี่
รหัส : 04099521
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตโปรโตพลาสต์ลูกผสมระหว่างคะน้าและบร็อคโคลี่
Project : Technology for Chinese Kale and Brocoli Protoplast Fusion.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 190,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคมีบางอย่างที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดการรวมโปรโตพลาสต์ระหว่างคะน้าและบร็อคโคลี่
  2. เพื่อศึกษาชิ้นส่วนคะน้าและบร็อคโคลี่ที่สามารถนำมาผลิตโปรโตพลาสต์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน
  3. เพื่อศึกษาพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ในการรวมโปรโตพลาสต์ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้
นักวิจัย :

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร

สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th