ค้นหา

 การผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ
รหัส : 04099436
โครงการ : การผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ
Project : Yogurt Production from Coconut Mailk.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 80,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตโยเกิร์ตกะทิได้แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก คุณค่าทางอาหารสูงและน่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคต่อไป
  2. เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตชนิดใหม่ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
นักวิจัย :

จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

ศรีเมือง มาลีหวล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th