ค้นหา

 วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัส : 04099408
โครงการ : วิธีการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร : เงื่อนไขและวิธีการในการพัฒนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
Project : Animal Husbandry Practices by Farmers : Condition and Approaches to Development in the Three Southernmost.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 164,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปของการเลี้ยงสัตว์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขและแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย :

ปิ่น จันจุฬา

เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา

สมชัย คอวณิชกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th