ค้นหา

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่ปลูกในสภาพดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
รหัส : 04097657
โครงการ : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่ปลูกในสภาพดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
Project : The Comparative on Growth of Some Fruit Crops in Improved Acid Soil.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 192,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไม้ผลบาง ชนิดในสภาพดินกรดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
  2. เพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงดินกรดโดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ
  3. เพื่อศึกษาถึงการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่ปลูกในสภาพดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
นักวิจัย :

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th