ค้นหา

 การสำรวจคุณภาพสิ่งก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ปี 2525-2534 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย สิ่งแวดล้อม 12
รหัส : 01000163
โครงการ : การสำรวจคุณภาพสิ่งก่อสร้างประปาขนาดเล็ก ปี 2525-2534 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย สิ่งแวดล้อม 12
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : -
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพสิ่งก่อสร้างของประปาขนาดเล็กใน ส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
  2. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้น้ำจากประปาขนาดเล็ก
  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกักเก็บน้ำและการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำประปาขนาดเล็ก
นักวิจัย :

วิกรม เดชหนู
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th