ค้นหา

 การออกแบบการย่อยสลายในสภาวะแอนแอโรบิค สำหรับน้ำทิ้งจากโรงอาหาร
รหัส : 04097300
โครงการ : การออกแบบการย่อยสลายในสภาวะแอนแอโรบิค สำหรับน้ำทิ้งจากโรงอาหาร
Project : Design for an Anaerobic Digestion System for Refectory Wastewater.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 88,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASBR)
  2. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เก็บน้ำเสีย (HRT) และอัตราการสัมผัสสารอินทรีย์ (OLR) ที่เหมาะสมในระบบหมัก
  3. เพื่อศึกษาปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้ที่ HRT และ OLR ต่างๆ
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ศิริโรจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th