ค้นหา

 การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม
รหัส : 04097279
โครงการ : การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อม
Project : Environmental Contamination of Pathogenic Organisms.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อก่อโรค
  2. เพื่อศึกษาปริมาณของเชื้อก่อโรค
  3. เพื่อศึกษาแนวโน้มของเชื้อก่อโรคกลุ่มต่าง ๆ
  4. เพื่อเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของเชื้อก่อโรคตามฤดูกาลต่าง ๆ
นักวิจัย :

สันทนา บัวมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th