ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุ้งกุลาดำ ระยะมายซีส ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ
รหัส : 04097192
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุ้งกุลาดำ ระยะมายซีส ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ
Project : Growth and Survival Rate of Mysis Stage Penaeus monodon Feeding with Supplementary Diets.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ถนอม พิมลจินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th