ค้นหา

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมพันธุ์ธัญพืช
รหัส : 04096398
โครงการ : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมพันธุ์ธัญพืช
Project : The Comparison of Growths and Yields of Grain Amaranths.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 124,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ผักโขมพันธุ์ต่าง ๆ
  2. เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
นักวิจัย :

สมชาย ชคตระการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th