ค้นหา

 การเจริญเติบโตการเปรียบเทียบระหว่างถั่วเขียว ที่ปลูกในดินกรด และดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
รหัส : 04096395
โครงการ : การเจริญเติบโตการเปรียบเทียบระหว่างถั่วเขียว ที่ปลูกในดินกรด และดินกรดที่ปรับปรุงแล้ว
Project : Mangbean Comparative Growths in Acid and Improved Acid Soil.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 115,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุญหงษ์ จงคิด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th