ค้นหา

 การใช้สารเคมี เพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
รหัส : 04095998
โครงการ : การใช้สารเคมี เพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
Project : The Utilization of Pesticides for Pest Control of the Farmers in Post-harvested Growing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 60,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงสภาพของการใช้สารเคมีเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
  2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบบางประการ ความคิดเห็นและ ความรู้สึกของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
  3. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมของการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
นักวิจัย :

วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th