ค้นหา

 เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ และสุกรในเขตร้อนชื้น
รหัส : 04095954
โครงการ : เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ และสุกรในเขตร้อนชื้น
Project : Improving the Growth Rate, Meat Quality and Reproductire Performance of Cattle and Swine in the Tropics Throngh Animal Biotechnology.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของการใช้สารหรือฮอร์โมน ซึ่งได้จากขบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของโคเนื้อและสุกร
  2. เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตและการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เลี้ยงในสภาวะเขตร้อนชื้น
  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
นักวิจัย :

ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

กฤตพล สมมาตย์

เทวินทร์ วงษ์พระลับ

นิพนธ์ จันทร์โพธิ์

เวชสิทธิ์ โทบุราณ

สุจินต์ สิมารักษ์

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th