ค้นหา

 การเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นกล้วยไข่ที่ปลูกเปรียบเทียบระหว่างหน่อพันธุ์กับต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รหัส : 04095924
โครงการ : การเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นกล้วยไข่ที่ปลูกเปรียบเทียบระหว่างหน่อพันธุ์กับต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Project : Growth and production in The Banana (Musa (AA group) "Khuai Khai" by Tissue Culture Banana Plant Versus Conventional Suckers - Coinponents.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 136,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการเจริญเติบโตและผลผลิต ของต้นกล้วยไข่ที่ใช้หน่อปลูกกับต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  2. เพื่อศึกษาขนาดของหน่อที่เหมาะสมในการปลูกขยายพันธุ์
  3. เพื่อศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูก ขยายพันธุ์
นักวิจัย :

กัลยาณี อรรถฉัตร

ฉลองชัย แบบประเสริฐ

พินิจ กรินท์ธัญญกิจ

รักเกียรติ ชอบเกื้อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th