ค้นหา

 การตรวจหาเชื้อ Campylobacter sp. จากเนื้อไก่สด และเนื้อไก่แช่แข็งจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04094691
โครงการ : การตรวจหาเชื้อ Campylobacter sp. จากเนื้อไก่สด และเนื้อไก่แช่แข็งจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
Project : Detection of Compylobacter sp. From Fresh Chicken Meat and Freeze Frozen Chicken Meat From Markets and Supermarkets in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 99,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาถึงเทคนิคที่เหมาะสมที่จะใช้ในการแยกเชื้อ Compylobacter จากอาหารเนื้อสัตว์
  2. ทำให้ทราบถึงการปนเบื้อนของ Compylobacter ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดว่ามีมากน้อยเพียงใด
  3. ศึกษาว่า Compylobacter spp. ใดที่พบในอาหารเนื้อไก่สด
นักวิจัย :

จริยา สินเดิมสุข

สุวณี สุภเวชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th