ค้นหา

 การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน Pheretema sp. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตของพืช ในดินชุดน้ำพอง
รหัส : 04094034
โครงการ : การศึกษานิเวศวิทยาของไส้เดือนดิน Pheretema sp. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตของพืช ในดินชุดน้ำพอง
Project : The Ecological Study of Pheretema sp. for Improvement Soi Environment and Plant Growth in Nam Pong Soil Series.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 80,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธรรมเรศ เชื้อสาวถี

วิทยา ตรีโลเกศ

แสวง รวยสูงเนิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th