ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
รหัส : 01190434
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม
Project : Design and Construction Plasma Discharge Systems at Atmospheric Pressure for Environmental Application.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : ในการวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการทางพลาสมาดิสชาร์จที่มีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัดน้ำเสียเป็นเบื้องต้น
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่มีการดิสชาร์จไฟฟ้าที่มีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ
  2. ศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น
  3. นำอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบและสร้างเป็นต้นแบบสำหรับการบำบัดน้ำเสียโดยศึกษาคุณลักษณะ และดัชนีบ่งชี้ของน้ำเสียบางชนิด
นักวิจัย :

ธวัฒน์ชัย เทพนวล

ประชิต คงรัตน์

ศุภลักษณ์ อำลอย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th