ค้นหา

 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
รหัส : 04089378
โครงการ : การปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้า โดยวิธีเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อร่วมกับการใชัรังสีแกมม่า
Project : Banana lmprovement through Tissue Culture and gamma Radiation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 242,960 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่ม ปริมาณของกล้วยน้ำว้า
  2. การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมม่า
นักวิจัย :

ปรียานันท์ แสนโภชน์

คงศักดิ์ พร้อมเทพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th