ค้นหา

 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
รหัส : 04084453
โครงการ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : การใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์สำหรับลำไยสดเพื่อการส่งออก
Project : Sulfur Dioxide Fumigation in Postharvest Handling of Fresh Longan for Export.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 904,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด

จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

จิตตา สาตร์เพ็ชร์

ธรรมภรณ์ ประภาสวัต

น้ำเพ็ชร ชัยวิภา

ยุวดี รัตนไชย

ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์

สรวิศ แจ่มจำรูญ

อนวัช สุวรรณกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th