ค้นหา

 การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วลิสงบางพันธุ์ในพื้นที่นาดอน
รหัส : 04083620
โครงการ : การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วลิสงบางพันธุ์ในพื้นที่นาดอน
Project : Growth and Yield of Some Groundnut Cultivars in Upper Paddy Field.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 25,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกถั่วลิสง ทดแทนข้าวในพื้นที่นาดอน ซึ่งเป็นความมุ่งหวังที่จะหาทางลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร โดยการใช้พื้นที่เพาะปลูกตามสมรรถนะการผลิตของสภาพที่ดิน
  2. เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตของพันธุ์ถั่วลิสง ในสภาพพื้นที่นาดอน
นักวิจัย :

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th