ค้นหา

 คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
รหัส : 04082250
โครงการ : คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 58,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดคุณภาพของน้ำพริก สำเร็จรูป ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและ นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของน้ำพริกสำเร็จรูป
  2. เพื่อที่จะศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ ทำให้เกิดโรคในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป ศึกษาถึงกรรมวิธีการลดปริมาณเชื้อเหล่านี้
นักวิจัย :

สิริพร สธนเสาวภาคย์

กาญจนิจ วาจนะวินิจ

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th