ค้นหา

 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
รหัส : 04082248
โครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
Project : Process Development for Quality Improvement of Thai Rice Wines.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 58,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

ชิดชม ฮิรางะ

บุญเทียม พันธุ์เพ็ง

วิภา สุโรจนะเมธากุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th