ค้นหา

 แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษของเกษตรกร ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : 01190424
โครงการ : แนวทางการส่งเสริมการปลูกผักไร้สารพิษของเกษตรกร ตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร สุขภาพ การจัดการน้ำและขยะของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร ได้แก่ เกษตรกร ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสหกรณ์การกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งปัจจุบันยังคงปลูกผักไร้สารพิษ จำนวน 37 คน และผู้ที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการปลูกผักไร้สารพิษใน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จำนวน 10 คน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th