ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04080231
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดงพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Study on Growth of Azolla Accessions Growing on Northeastern Saline Soil.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 46,960 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุปผา โตภาคงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th