ค้นหา

 การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา
รหัส : 04080074
โครงการ : การชักนำให้เกิดการแปลงเพศ โดยใช้ฮอร์โมนในกบนา
Project : Induction of Reversal in sex Defferevtiation of Rama rugnlosa Tadpolc by Using Sese Hormonones
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2536
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุภาพ ณ นคร

ชุติมา หาญจวนิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th