ค้นหา

 การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร
รหัส : 04067452
โครงการ : การใช้โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตและทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร
Project : Utilization of Probiotic to Increase Productivity and Substitute the Use of Antibiotic in Swine.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 338,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะผลิตกรรมการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาถึงผลของโปรไบโอติคต่ออัตราการเจริญเติบโต การป้องกันโรคท้องร่วงและคุณภาพซากในสุกรตั้งแต่ระยะหลังนมจนถึงสุกรขุน
วัตถุประสงค์ :
  1. 11 (Control+T
  2. 11) 1 เปอร์เซนต์ มีแนวโน้มด้านอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัว, ต่อวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ดีกว่าสุกรกลุ่มอื่น ๆ เมื่อพิจารณาทางด้านสมรรถภาพการผลิตผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และการเสริมโปรไบโอติก T
  3. 11 (Control+T
  4. 11) เปอร์เซนต์ในสุกรอาหารสุกรระยะขุน สามารถเพิ่มสมรรถภาพการผลิต และทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้ดีที่สุด
นักวิจัย :

จำรูญ มณีวรรณ

กิตติพงษ์ ทิพยะ

มงคล สมัญญา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th