ค้นหา

 การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
รหัส : 04067443
โครงการ : การจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตปลานิลในภาคเหนือ
Project : Integrated Management for Socio-Economic and Environment Sustainability and Impact of Tilapia Production System in Northern Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 451,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : การสร้างดัชนีจัดคุณสมบัติของระบบการผลิตปลานิลและทรัพยากรในท้องถิ่นในครั้งนี้โดยใช้แนวทางการหาดัชนีจัดที่เสนอโดย (FAO) (Mcconnell and Diltion, 1997 โดยเบญจพรรณและคณะ, 2544) ที่เสนอว่าคุณสมบัติของระบบ พิจารณาได้ 6 ประเด็นดังนี้ ผลิตภาพ (Productivity) ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงปลานิลรูปแบบต่าง ๆด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
  2. ศึกษาแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากน้ำทิ้งบ่อเลี้ยงปลาของระบบการผสมปลานิลแบบต่าง ๆ
  3. วัดศักยภาพทางด้านผลิตของระบบการผลิตปลานิลเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
  4. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตปลานิลแบบอื่น ๆ ของเกษตรกรในพื้นที่
  5. นำดัชนีชี้วัดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตการเกษตร และการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม
  6. สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการของท้องถิ่นภาคเหนือทางด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนให้กับผู้สนใจทางการประมง
นักวิจัย :

ประจวบ ฉายบุ

เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์

อานุภาพ วรรณคนาพล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th