ค้นหา

 การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่าง ๆ ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
รหัส : 04067322
โครงการ : การตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในเครื่องปรุงถั่วป่นและพริกป่นตามร้านอาหารต่าง ๆ ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากสารอะฟลาท็อกซิน
Project : Detection of Aflatoxin in Peanut and Chilli Products in Nakhon Ratchasima Restaurants and Particpations of the Cooks to Decreae the Risks from Aflatoxin.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 259,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอบเขตการวิจัย : ดำเนินการตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินใน 1. วัตถุดิบ ถั่วลิสง 10 ตัวอย่าง พริกแห้ง 10 ตัวอย่าง 2. ถั่วลิสงป่นและพริกป่นจากร้านค้าในตลาด 10+10 = 20 ตัวอย่าง 3. ถั่วลิสงป่นและพริกป่นจากร้านอาหารที่ส่วนล่างของภาชนะสำหรับใส่เครื่องปรุง 30+30 = 60 ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านจำหน่ายอาหาร ว่ามีการหาเปลี่ยนและล้างภาชนะใส่เครื่องปรุงบ้างหรือไม่ กี่ครั้งต่อเดือน
  2. ผู้จำหน่ายอาหารมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อราและสารอะฟลาท็อกซินในถั่วลิสงพริกแห้งมากน้อยเพียงใด
  3. ตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินในวัตถุดิบ คือ
  4. 1 ถั่วลิสงและพริกแห้งก่อนป่น
  5. 2 ถั่วลิสงป่นและพริกป่นที่จำหน่ายในตลาด
  6. 3 ถั่วลิสงป่นและพริกป่นที่ก้นภาชนะเครื่องปรุง
  7. ให้ความรู้กับผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารเกี่ยวกับเชื้อราและสารอะฟลาท็อกซิน
นักวิจัย :

ทัศนีย์ สุโกศล

อัจฉรา ธวัชสิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th