ค้นหา

 การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04067231
โครงการ : การฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Rehabilition of Soil Resources Employing Available Organic Materials in Agricatural Land Use Systems Differing in Environmental Conditions
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการฟื้นฟูทรัพยากรดินโดยใช้สารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจำแนกสารอินทรีย์ปรับปรุงดินที่หาได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นชั้นคุณภาพต่าง ๆ โดยใช้คุณภาพหรือองค์ประกอบทางเคมีเป็นเกณฑ์
  2. เพื่อศึกษาการย่อยสลาย และปลดปล่อยไนโตรเจนของสารอินทรีย์เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. เพื่อเสนอแนะการจำแนกสารอินทรีย์ที่หาได้ในระบบการใช้ที่ดินเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้องค์ประกอบทางเคมี และความสามารถในการย่อยสลาย และการปลดปล่อยไนโตรเจนในสภาพแวดล้อมทางดินแบบต่าง ๆ เป็นเกณฑ์
นักวิจัย :

ปัทมา แรมโบ

ธรรมเรศ เชื้อสาวถี

พัชรี ธีรจินดาขจร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th