ค้นหา

 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
รหัส : 04067024
โครงการ : วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
Project : Research and Technology Transfer of the Application Use of Sap Flow Sensors to Improve Fruit Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 30,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดการไหลของน้ำในต้นพืชแบบพัลส์ความร้อน ร่วมกับเครื่องมือวัด ความทึบของแสง อุณหภูมิ และความชื้น ให้สามารถประยุกต์ในภาคสนามได้ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการใช้น้ำของต้นไม้ผล
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สายัณห์ สดุดี

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

มณเทพ เกียรติวีระสกุล

สาวิตร์ ตัณฑนุช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th