ค้นหา

 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
รหัส : 04065798
โครงการ : การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพ และปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก จากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains : กรณีสับปะรดภูแล (ระยะที่ 2)
Project : Supply Management to Ensure the Quality and Quantity of Fruits Selected Through the Branding Project-Thai Produce and Grains: The Case of Phulae Pineapple
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 12,000,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องการพัฒนาตัวแบบของโครงสร้างการจัดการกระบวนการผลิตแนวใหม่ ซึ่งจะสร้างหลักประกันด้านอุปทานในเชิงมาตรฐานคุณภาพ และปริมาณให้กับตลาด ที่ได้รับการระบุจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grains
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างกระบวนการผลิตสับปะรดภูแลแนวใหม่ ซึ่งจะให้หลักประกันคุณภาพและปริมาณด้านอุปทานที่สม่ำเสมอได้มาตรฐานสอดคล้องกับอุปสงค์ในตลาดหลัก ที่การวิจัยด้าน Branding ได้ดำเนินการไว้
  2. ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของสับปะรดภูแลเพื่อเร่งจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสายพันธุ์ในระดับนานาชาติ
  3. ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีเครือข่ายของเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้มีบทบาทหลัก ในการรักษามาตรฐานของผลิตผลและกำกับดูแลประโยชน์จากสายพันธุ์สับปะรดภูแล ที่จะได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็นของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
นักวิจัย :

วรพงศ์ วิมลพันธุ์

กฤษฎา เชาว์วาทิน

ชยกฤต ม้าลำพอง

ณัฐ ปัญญาบาล

ทรัพย์เจริญ จารุจินดา

พจนาถ อินทรมานนท์

พรสถิตย์ อัชวังกูร

วิภาดา แม้นวงศ์

วิลาวรรณ ศิริพูนวิวัฒน์

สาธิต โรจนแพทย์

สิทธิชัย แก้วงาม

อัชวัตร เชาว์วาทิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th