ค้นหา

 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลอง ที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากร ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
รหัส : 04065790
โครงการ : การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจำลอง ที่ได้จากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากร ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยจากหลาย ๆ สาขา หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมิติการมีส่วนร่วมของชุมชน และกรอบชุมชนเป็นฐาน
  2. เพื่อให้แบบจำลองการบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำที่พัฒนาแล้ว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัย GAME-T สามารถประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  3. เพื่อเป็นการขยายผลผลิตจากการพัฒนาแบบจำลอง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้นไปสู่การใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับหน่วยงานภาครัฐ และระดับชุมชน
นักวิจัย :

สามัคคี บุณยะวัฒน์

นิพนธ์ ตั้งธรรม

มนู โอมะคุปต์

หรรษา วัฒนานุกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th